3 МИТИЧНИ БУКВИ, акроним на ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
или по-точно софтуер, посредством който можем да управляваме от малки компании до големи корпорации в цялост

РЕАЛНОСТТА обаче показва, че съвременният ERP софтуер е СЛОЖЕН за употреба, ФРАГМЕНТАРЕН, СКЪПО струващ и често НЕОПРАВДАНА ИНВЕСТИЦИЯ за компаниите, поради липса на ясни данни, че интеграцията на такъв тип система пряко се отразява на финансовите резултати.

ПРИМЕРИ за неоправдани инвестиции

LIDL се отказва от имплементирнаето на SAP, след вложени €500 милиона

LeasePlan претърпява технически крах от провалено имплементиране на SAP

Процент успешно завършени проекти
по внедряване на ERP системи

Проекти по внедряване на ERP,
водещи до възвращаемост на инвестициите (%)

Според GARTNER (водеща американска консултантска компания, първа дефинирала какво е това ERP система) между 55% и 75% от проектите за вграждане на ERP се провалят.

Основната причина за този висок процент, според световно водещи консултанти, се явява…
“Липсата на организационна култура в компаниите и желание за промяна сред ръководния състав.”

ПРОБЛЕМЪТ

ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОВА НАИСТИНА СЪЩЕСТВУВА КАТО ПРОБЛЕМ, ТОЙ ДАЛЕЧ НЕ Е ОСНОВНИЯТ!

ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ е изключително очевиден, но някак си все още остава незабелязан и недефиниран.

А той е, че изначалната конструкция на ERP системите е компрометирана, поради липсата на ясен, холистичен модел за принципното устройство и начина на функциониране на индустриалното предприятие, вграден в техните конструкции.

Следствие на тази липса нито производителите, нито консултантите, нито потребителите могат ясно да дефинират как този софтуер разрешава различните бизнес казуси. Това поражда създаването на множество модули и приложения, от които се сглобяват фрагментарни решения индивидуално за всеки клиент, но с ниска ефективност като инструмент за позитивно развитие на предприятието.

Ако се направи аналогия със средновековната медицина – при отсъствие на анатомичен и физиологичен модел на човешкото тяло (холистичен модел на индустриалното предприятие), лекарите (производителите на ERP и консултантите по вграждане) не са могли да осъществят емпирично обосновано лечение (холистично ERP решение) на заболяванията (бизнес казусите) на пациентите (потребителите).

Кристиан Клайн – изпълнителният директор на пазарния лидер в областта на ERP софтуера “SAP” – признава за собствения им дефицит от знания за създаване на холистични решения в интервю от май 2020 г.

SAP CEO christian klein САП мениджър

И тук идва ПЪРВОТО В СВЕТА ХОЛИСТИЧНО РЕШЕНИЕ!

Институт за Системно Икономическо Инженерство

Към средата на 2021 година, „ИСИИ“ – „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ –
представлява акционерно дружество с 23 годишна история.

Мажоритарен собственик (над 80% от капитала) на „ИСИИ“ АД е българска фондация, учредена
под името „ИнжКУБ“ – „Инженерна Култура за Управление на Бъдещето“.

„ИСИИ“ има една единствена ясна и конкретна цел – да действа според волята на своите
първосъздатели, а по-късно на своя мажоритарен собственик, като докаже на света, че
български инженери и математици могат да създадат качествено
НОВО ЗНАНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ИКОНОМИКА
– знание във вид на холистична ERP система, носител на инженерен модел на икономиката на
предприятието.

Волята и действията, прилагани в продължение на близо две десетилетия, водят до постигане на
наистина сериозен успех – доказано действащ прототип на ново поколение ERP системи, стъпили
на знание за универсален модел на принципното устройство и начин на функциониране на
индустриалното предприятие

Към средата на 2021 година, „ИСИИ“ – „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ – представлява акционерно дружество с 23 годишна история, което до това време съществува под името „СЕМБА“ .

Мажоритарен собственик (над 80% от капитала) на „ИСИИ“ е българска фондация, учредена под името „ИнжКУБ“ – „Инженерна Култура за Управление на Бъдещето“. 

„ИСИИ“ има една единствена ясна и конкретна цел – да действа според волята на своите първосъздатели, а по-късно на своя мажоритарен собственик, като докаже на света, че български инженери и математици могат да създадат качествено
НОВО ЗНАНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ИКОНОМИКА
– знание във вид на холистична ERP система, носител на инженерен модел на икономиката на предприятието.

Воля и действия, прилагани в продължение на близо две десетилетия, водят до постигане на наистина сериозен успех – доказано действащ прототип на ново поколение ERP системи, стъпили на знание за универсален модел на принципното устройство и начин на функциониране на индустриалното предприятие

2inERP

20 години „ИСИИ“ АД разработва и успешно експериментира холистична „дииновативна“ ERP система2inERP, стъпила на НОВО КАЧЕСТВО ЗНАНИЕ ЗА УПРАВЛЕНСКО МОДЕЛИРАНЕ на икономиката на индустриални предприятия. Знание, разглеждащо предприятието като съвкупност от обекти и субекти, работещи в единство.

Системата управлява познанията, натрупани в предприятията и средата, в която те се прилагат, като предлага моделиране на процесите в едно предприятие на невиждано до сега ниво.

Тази система управлява процесите на предприятието В ЦЯЛОСТ без усложнението в следствие на обърканата и бавна комуникация между множеството модули, формиращи днешните фрагментарни ERP системи.

Това е така, защото „дииновативната“ ERP система – 2inERP е стъпила на знание за универсален модел на принципното устройство и начин на функциониране на индустриалното предприятие – уникално откритие, направено от „ИСИИ“ АД.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИТЕ ERP СИСТЕМИ И 2inERP СИСТЕМА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ефективно управление на Иновационния потенциал

Свързва се със способността на предприятието да проектира и пусне в производство нов или неусвоен продукт (стока или услуга), или да внедри нови технологични процеси.

2inERP система дава възможност за проектиране на нови предприятия, чрез моделиране на технологичната им среда (симбиоза от техническа и организираща среда). Това дава способности и на вече съществуващи предприятия да проектират и пуснат в производство нов или неусвоен продукт (стока или услуга), или да внедри нови технологични процеси.

Ефективно управление на Реинженеринга

Радикално преустройство на предприятието (разглеждано като технологична среда) за да постигне значително подобрение на бизнес резултата.

2inERP система дава възможност за извършването на радикално преустройство на технологичната среда на предприятието (симбиоза от техническа и организираща среда), за да се постигне значително подобрение на бизнес резултата и многократно повишаване на ефективността.

Ефективно управление на Човешкия капитал

Управление и развитие на човешките ресурси чрез моделиране на отговорностите за съществуване на предприятието и свързаните с тях умения на хората.

2inERP система дава възможност за дефиниране на колективната отговорност на предприятието, посредством която става възможно дефинирането на личната отговорност, а от там формиране на ефективни длъжностни характеристики, базирано на които може да се управлява и развива човешкия капитал за ефективното реализиране на Амбициите на предприятието.

Ефективно управление на познанията

Управление и развитие на технологичния и организационен „know-how“ на предприятието.

2inERP система дава възможност за систематичен и обективиран процес по създаване, съхранение, разпространение и използване на интелектуален капитал, нужен за функционирането на дадено предприятие, йерархично разпределен в: (1) Познания за индустриален резултат, (2) Реализационни познания, (3) Принципни познания, (4) Функционални познания и (5) Базови познания.

Ефективно отразяване на миналото

Възможност за ефективно отразяване на миналото.

2inERP система дава възможност за системно, ефективно и цялостно отразяване на минали състояния на предприятието, включително минали периоди, непосредствено преди сегашния момент. Това цялостно отразяване позволява да се проследи как са протичали дейностите във всяка една точка от предприятието и тази информация е достъпна във всеки един момент.

Ефективно управление на оперативната дейност

Взаимосвързаното управление на бизнес процесите по Продажби, Производство, Доставки и Финансиране.

2inERP система дава възможност за ефективно взаимосвързано управление на бизнес процесите по Продажби, Производство, Доставки и Финансиране (Оборотен поток), като ефективността на управление чрез 2inERP системата е все така висока, независимо от сложността на технологичната среда, големината на номенклатурите от обекти, които се управляват и обема на производствената партида. Данните и променливите по оборотния поток са винаги актуални и достъпни в реално време.

Ефективно управление на бъдещето

Възможност за ефективно управление на бъдещето (цели и амбиции) на бизнеса.

2inERP дава възможност за системно, ефективно и цялостно моделиране на бъдещи състояния на предприятието. Това цялостно моделиране позволява планирането и провеждането на високоефективни проекти за бъдещото икономическо развитие на предприятието, съгласно неговите амбиции.

КАКВИ СА ПРОУЧВАНИЯТА, ДОКАЗВАЩИ ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА 2inERP?

През всички 20 години на съществуване са проведени множество проучвания и експерименти, доказващи превъзходството в практиката на създадената 2inERP технология, спрямо световните алтернативи. Част от тези проучвания и експерименти са:

Място на реализация: „Хидравлични Елементи и Системи“ АД

Във времето през 2009 – 2010 година, само за 18 месеца, двама инженери, без опит в проектиране на заводи и без да са запознати с така наречения „Lean Manufacturing“, но познаващи IT продукта на „ИСИИ“ и заложените в него познавателни платформи, успяват да разработят и внедрят „система за бърза пренастройка и гъвкаво производство“ в два участъка с обхват около 40 цифрово-програмни работни места.

Изводи:

Производителността при пренастройване на работните места е повишена от 5 до 10 пъти. Направените разходи са минимални. Разработена е и програма за обучение на персонала. 

За сравнение: разработването и внедряването на подобна система и в подобен мащаб – в рамките на конкретен завод, принадлежащ на световна западна компания – е отнело около 6 години, което означава много повече човешки и финансови ресурси.

Място на реализация: „Хидравлични Елементи и Системи“ АД

Експериментът се провежда непосредствено след последната голяма икономическа криза от 2009 година. В рамките на този експеримент – от пролетта на 2010 до лятото на 2011 година – са преструктурирани и релокализирани над 70% от всички работни места без да се спира производствения процес.

Изводи:

Експериментът се извършва в движение – без спиране или забавяне на производствените процеси. Напротив, във времето на процеса на реинженеринг, производството бележи нарастване и като натурални, и като стойностни обеми, и като номенклатура. Увеличението е повече от 2 пъти. При направените проучвания не бяха открити данни някой някъде и някога да е правил производствен реинженеринг, който да е съпоставим по инвестиционни показатели с получените от този експеримент – показатели, които без създаваната от „ИСИИ“ АД ERP система биха били абсурдни.

Място на реализация: Рязански акумулаторен завод „Tungstone“

Млад руски ръководен екип, след изучаване на функционалните конструкции на 2inERP, за 3 години, постига следните резултати в акумулаторен завод в Русия:

 • В края на 2009 година в завода работят 176 души, които месечно произвеждат и продават до 7,000 акумулаторни батерии за до 190 хиляди евро, като за година това прави около 2,3 милиона евро.
 • В края на 2012 година в завода работят 196 души, които месечно произвеждат и продават до 34,000 акумулаторни батерии за около 980 хиляди евро, като за година това прави около 12 милиона евро. Това означава, че производителността на труда е увеличена повече от 4 пъти, а производството и продажбите почти 5,5 пъти. Тук е важно да се отбележи, че всичките инвестиции за тези 3 години са по-малко от 1 (един) милион евро.

Заключението на три независими екипа (представители на стопански университети, на технически университети и инженери практици) водят до извода, че създаваната от „ИСИИ“ АД ERP система, многократно превъзхожда всички съществуващи към този момент световни конкуренти (“SAP”, “Oracle”, “Microsoft”, “Infor”).

Развиваните, под влиянието на тези доминиращи в момента управленски модели, оценяваните IT-продукти, проявиха същата слабост. Могат да бъдат наречени „добри“ – по отношение на отчетността, обслужване на финансово-счетоводна практика, създаването на информационни потоци, за нуждите на инвеститори и държавната администрация, планирането на ресурсите и разходите, но в действителност те не дават цялостен поглед върху управлението на бизнес единицата, а за управление на технологичен потенциал в тях въобще не може и да се говори. Липсата на ясно изразена концепция, на единна, емпирично потвърдена понятийна система и разбиране изначалната същност на Бизнес Единицата, ги прави „Счетоводен софтуер“ на второ ниво. Тази констатация се налага в следствие на постоянното препращане към счетоводни сметки, документи и принципи, от страна на екипите, представящ т.нар. софтуер за управление на бизнес единицата.

В заключение, след дългата серия от наблюдения, проучвания и анализи на достиженията на съвременната теория и практика в областта на управлението, можем да отбележим, че предложеният Системно-Познавателен Управленски Модел, основан на концепцията за  „съзидание“ и търсене на управляемост при развитието на технологичния потенциал, предложен от изпълнителя по рамковия договор с „ХЕС“ АД, както и разработвания и внедряван подчинен на този модел IT – продукт, са концептуално осмислени, терминологично изчистени, емпирично адекватни, подчинени на очевидните структурни части и процеси при функционирането на Бизнес единиците. Считаме, че при тях се проявяват значими, за управленската теория и практика, иновативни и концептуално осмислени парадигми, извеждащи ги на по-високо ниво, от познатите и масово прилагани към момента.“

Цитираният текст е от документ – Проект 249 на „ИСИИ“ – „Проучване и анализ на пазара на знания и IT-продукти за управление на Технологичния Потенциал на Бизнес-единицата.

Място на реализация: „Хидравлични Елементи и Системи“ АД и „М+С Хидравлик“ АД

Пет млади машинни инженери – без опит в проектирането на заводи, но които познават в дълбочина създаваната от „ИСИИ“ АД ERP система – за 9 месеца проектират, изграждат и обезпечават работата на разширенията на технологичната среда на два завода с цел въвеждане на високоиновативно (за България) производство – на аксиално-бутални хидравлични помпи и мотори. Те правят това за толкова време и пари колкото чужди консултантски фирми искат само за оформяне на документацията на изделията.

 

Изводи:

Под ръководството на тези инженери, четирима работници, без какъвто и да било специализиран опит, за 9 месеца, усвояват набор от високотехнологични процеси, които в общия случай се обезпечават от 25 до 30 висококвалифицирани специалисти, подготвени от водещи в областта световни фирми.

Произведени от тях изделия са изпратени в световноизвестна специализирана лаборатория в Германия. Тамошните експерти са изумени, че такива продукти – като вид и качество – могат да бъдат създадени в България..

Заключението на екип на Фондация “ИТБИН” на база множеството презентации на водещи производители на ERP софтуер води до извода, че създаваните от тях системи, продължават да са фрагментарни и модулно ориентирани и нито една от тях не е носител на универсален модел на индустриалното предприятие

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА 2inERP В МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Всички проучвания показват, че „ИСИИ“ АД разполага със СВЕТОВНО ВОДЕЩИ резултати в областта на знанието за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие – знание за универсален модел във вид на теория, терминология и прототипна технология.

ИСИИ ISEE I see институт системно икономическо инженерство ИНВЕСТИЦИЯ

Прякото противопоставяне на създадената от „ИСИИ“ АД 2inERP система със световно водещи марки ERP системи показват, че СЪЗДАДЕНАТА ХОЛИСТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ, за разлика от всички други фрагментарни ERP системи, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, във вид на ефективно управление на развитието, а също и на ефективно оперативно управление.

„ИСИИ“ АД разполага с „подривна“ за света технология в областта на знанието за управленско моделиране на икономиката на предприятия и екип, който може да я развива.

Една подобна „подривна” технология ще доведе до преразпределение на световния пазар на знание за управленско моделиране на индустриалната икономика: продукти във вид на бизнес софтуер, бизнес консултиране, бизнес одитиране, а също индустриален инженеринг и реинженеринг – пазари за над 2,5 трлн./годишно към 2021 година.

Поради невъзможността на големите производители на ERP вътрешно да преодолеят собствения си дефицит от знания и да създадат холистично решение, те редовно търсят решения ОТВЪН, закупувайки иновативни компании в областта на ERP софтуера.

SAP

Придобиване: Януари 2021
€840млн
 • Придобита компания:
  Signavio
 • Специалност:
  Съвместен дизайн на бизнес процеси, мениджмънт и анализ
 • Държава:
  Германия

SAP

Придобиване: Ноември 2018
€6,7млрд
 • Придобита компания:
  Qualtrics
 • Специалност:
  Събиране, Управление, действия с данни за ползване
 • Държава:
  САЩ

SAP

Придобиване: Ноември 2018
€3,4млрд
 • Придобита компания:
  Contextor
 • Специалност:
  Автоматизация на повтаряеми процеси в работата с бизнес софтуер
 • Държава:
  Франция

SAP

Придобиване: Януари 2018
€2млрд
 • Придобита компания:
  CallidusCloud
 • Специалност:
  Инструмент за Управление на резултатите от продажби
 • Държава:
  САЩ

SAP

Придобиване: Септември 2014
€7млрд
 • Придобита компания:
  ConcurTechnologies
 • Специалност:
  Управление на пътуванията и разходите

 • Държава:
  САЩ

Oracle

Придобиване: Декември 2017
€1млрд
 • Придобита компания:
  Aconex
 • Специалност:
  Управление на процеси и проекти


 • Държава:
  Австралия

Oracle

Придобиване: Юли 2016
€7,8млрд
 • Придобита компания:
  NetSuite
 • Специалност:
  ERP • Държава:
  САЩ

Oracle

Придобиване: Април 2016
€556млн
 • Придобита компания:
  Textura
 • Специалност:
  Управление на плащанията


 • Държава:
  САЩ

Oracle

Придобиване: Декември 2012
€680млн
 • Придобита компания:
  Eloqua
 • Специалност:
  Управление на продажбите


 • Държава:
  САЩ

Oracle

Придобиване: Февруари 2012
€1,6млрд
 • Придобита компания:
  Taleo
 • Специалност:
  Управление на човешките ресурси


 • Държава:
  САЩ

Въпреки огромните инвестиции на “SAР”, а и на “ORACLE”, те все още НЕ МОГАТ да излязат от модулния принцип на своите ERP системи и да предложат нещо ново, коренно различно и холистично на своите клиенти, като за целта продължават с инвестициите.

Покупката на компанията „Signavio“ – производител на модул за подобрение на бизнес процесите за 1 млрд. през януари 2021 г. – и помпозното обявяване на “RISE with SAP” – поредната „една ERP система, която да замени всички“ – доказват този факт.

КОЛКО БИХА ИНВЕСТИРАЛИ ГОЛЕМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ERP В КОМПАНИЯ, РАЗРАБОТИЛА ERP СОФТУЕР НА НОВО И ДОКАЗАНО МНОГО ПО-ВИСОКО НИВО ОТ ВСИЧКИ СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИ?

 

СОФТУЕР, ЧРЕЗ КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА ПРЕДПРИЯТИЕТО В ЦЯЛОСТ, ДА СЕ РЕАЛИЗИРА БЪРЗ РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОЙТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ МОДЕЛИРА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ТАКИВА?

ИСИИ ИНВЕСТИЦИЯ

„ИСИИ“ АД ПЛАНИРА ДА ПРОДАДЕ МАЖОРИТАРЕН ДЯЛ (67% ДО 70%) НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР (ОТ НИВОТО НА „SAP“, „ORACLE“, „GOOGLE“, „MICROSOFT“ И ДР.) ЗА ОКОЛО 2 МИЛИАРДА ЕВРО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА.

ЗА СРАВНЕНИЕ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ПРИДОБИВАНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ ОТ „SAP“ И „ORACLE“ СА НА СРЕДНА СТОЙНОСТ 3 МИЛИАРДА ЕВРО, КАТО ТЕ ПРИДОБИВАТ ПАРЧЕТА И ФРАГМЕНТИ ВЪВ ВИД НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ, А НЕ ЦЯЛОСТНА ХОЛИСТИЧНА 2inERP СИСТЕМА.

ПОСЛЕДНОТО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА, МАКАР И КОНВЕНЦИОНАЛНА, ERP СИСТЕМА („NETSUITE“) Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ЗА 8 МИЛИАРДА ЕВРО ОТ „ORACLE“.

ПЪРВИ КРЪГ
НАБРАНИ ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИИ
2017-2021

При първи кръг на финансиране беше постигната пазарна оценка на компанията на стойност
40 МИЛИОНА ЕВРО.

ВТОРИ КРЪГ
НЕОБХОДИМИ ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИИ
2021-2024

С цел развитие на дружеството до достигане на нужното за подобна продажба ниво, в момента тече втори кръг на инвестиции в “ИСИИ” АД. В продажба са 10% от акциите на дружеството, като търсената инвестиция е на стойност
10 МИЛИОНА ЕВРО.

ТРЕТИ КРЪГ
ПРОДАЖБА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР
2025

Сътвореното от „ИСИИ“ АД ще бъде продадено на световно известна корпорация за поне
2 МИЛИАРДА ЕВРО

При първи кръг на финансиране беше постигната пазарна оценка на компанията на стойност
40 МИЛИОНА ЕВРО.

С цел развитие на дружеството до достигане на нужното за подобна продажба ниво, в момента тече втори кръг на инвестиции в “ИСИИ” АД. Търсената инвестиция е на стойност
10 МИЛИОНА ЕВРО.

Сътвореното от „ИСИИ“ АД ще бъде продадено на световно известна корпорация за поне
2 МИЛИАРДА ЕВРО.

Набраната инвестиция от 2-ри кръг ще се използва за:

Бюджет: €10 000 000 за 2022, 2023, 2024, 2025 година

ВСИЧКИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КРЪГ ЩЕ ПОЛУЧАТ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 2025 ГОДИНА, КОГАТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРОДАЖБАТА НА МАЖОРИТАРНИЯ ДЯЛ НА „ИСИИ“ АД ЗА ОКОЛО
2 МИЛИАРДА ЕВРО.
ОЧАКВАНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ Е МЕЖДУ 10 И 35 ПЪТИ.

ВСИЧКИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КРЪГ ЩЕ ПОЛУЧАТ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ 2025 ГОДИНА, КОГАТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРОДАЖБАТА НА МАЖОРИТАРНИЯ ДЯЛ НА „ИСИИ“ АД ЗА ОКОЛО
2 МИЛИАРДА ЕВРО.
ОЧАКВАНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
Е МЕЖДУ 10 И 35 ПЪТИ.

ЕКИПЪТ

Анна Видева

Създател - Откривател на Универсален модел на индустриалното предприятие и съавтор на описващите го теория и терминология;
Технологичен архитект на 2inERP софтуер;

Петър Бъчваров

Създател - Откривател на Универсален модел на индустриалното предприятие и съавтор на описващите го теория и терминология;
Технологичен архитект на 2inERP софтуер;

Трифон
Стефанов

Ръководен екип
CEO

Момчил
Денев

Ръководен екип
Член на Съвета на Директорите

Венцислав
Караиванов

Водещ софтуерен
архитект

Любомир
Тончев

Водещ софтуерен
архитект

Мартин
Петров

Инженер

Външни източници:

2022